Regulamin konkursu

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (zwany „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez serwis BikePress.pl, działającego pod adresem https://www.bikepress.pl (zwanej dalej „Serwisem”).
 2. Organizatorem konkursu jest serwis BikePress.pl, fundatorem nagród jest Carrefour.
 3. Udział w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem Serwisu oznacza zgodę uczestnika konkursu na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. KONKURS rozpoczyna się 20 lipca 2019, a kończy się 31 lipca 2019 o godzinie 23:59.
 5. Zasady konkursu określone zostały w tym regulaminie.
 6. Uczestnikiem konkursu organizowanego za pośrednictwem Serwisu może być każda osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych w serwisie BikePress.pl oraz zatrudnionych w firmach będących fundatorami nagród.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Osoba, która wygra KONKURS otrzymuję nagrodę ufundowaną przez Sponsora.
 9. Zwycięzca zostanie wyłoniony do 2 sierpnia 2019 roku, o wygranej zostanie powiadomiony poprzez pocztę e-mail. Wysyłka nagrody rozpocznie się w ciągu 48h roboczych od wyłonienia zwycięzcy. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy przez Organizatora, na koszt Organizatora.
 10. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 11. Wygrane o wartości nie przewyższającej kwoty ustalonej w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr.14 poz. 176 z późniejszymi zmianami) tj. 2000 zł są wolne od podatku dochodowego. Nagroda nie przekracza tej kwoty.
 12. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania), lub nie zastosowanie się do innych postanowień niniejszego Regulaminu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez serwis BikePress.pl w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzcy i przyznaniem nagrody, wydawaniem, odbiorem i ich rozliczaniem, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz